GDPR

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATAINK

Tekintse meg adatkezelési tájékoztatónkat.


Adatvédelmi, és egyéb szabályzatok.

Biztonsági Adattár

A biztonsági adattár használatához, egérrel navigáljon a keresett , majd a bal egérgomb megnyomásával, lenyílik a lenyíló menü és elolvasható a tartalom. Amennyiben szeretné letölteni az adatlapot, kérjük jelezze részünkre és egyeztetés után szívesen rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben engedély nélkül menti le és használja fel, akár maradványadatonként vagy részben átírva azt közzéteszi még magáncélú használat esetén is minden esetben jogi eljárást indítunk.

Ezen oldal tulajdonosa, egyben adatkezelője:

Cégnév: Weingartner György Egyéni Vállalkozó
Székhely: 8412 Veszprém, Alsó-Újsor u. 31.
Elérhetőségek: weingartnertrans@gmail.com

Weingartner György E.V.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1 .Jelen adatkezelési tájékoztató célja:

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak Weingartner György egyéni vállalkozó(a továbbiakban: Adatkezelő) által a www.weingartnertrans.hudomain név alatt üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül megvalósuló-, valamint a weboldalon közölt tevékenységek végzésével és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adatkezelésről, annak céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás címzettjéről.

2. Fogalommeghatározások:

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy,
személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ,
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez,
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely -törvényben vagy az Európai Unió kötelezőjogi aktusában meghatározott keretek között -önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek,
adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi,
munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka-vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainakellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában,

weboldal: a http://www. weingartnertrans. hu/ portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;
facebook oldal: ahttps://www.facebook.com/WeingartnerTransportálon található oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.
partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő –az érintett hozzájárulását követően –személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;

3. Irányadó jogszabályok:

Az Adatkezelőka tevékenységüketaz Európai Unió és a magyar jogszabályok hatálya alatt végzik. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban:„GDPR”). A GDPR szövege elérhető ahttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679honlapon.
Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási adatokat illetően, továbbiakban:„Pmt.”);a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
A vonatkozó jogszabályok elérhetők ahttp://net.jogtar.hu/címen.

4. A tájékoztató hatálya:

Jelen tájékoztató kizárólag a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre terjed ki.
A GDPR alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban:„Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak). Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelők adatkezelésére terjed ki.

A GDPR. 8. cikk (1) bekezdés alapján a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévet betöltötte. Ennél fiatalabb gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor jogszerű, ha annak kezeléséhez a gyermek feletti szülői felügyeleti jogot gyakorló adta meg.

5. Az adatkezelés elvei:

Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az Érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő, törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja, az Érintett jogainak érvényesülését, és megtesz minden szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen. Az Adatkezelő adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon, a gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a legszükségesebbre korlátozódnak.Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy az Érintett csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható, valamint megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

6. Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Név: Weingartner György egyéni vállalkozó
Székhely: 8412 Veszprém, Alsóújsor 31.
Nyilvántartási szám: 5640360
Statisztikai számjel: 53988124494123119
Adószám: 53988124-2-39
Telefonszám: +36 20 9438636
E-mail: weingartnertrans@gmail.com
Weboldal: https://www.weingartnertrans.hu
További Adatkezelő személye: Pfujdné Weingartner Adrienn
Adatkezelő beosztása: adminisztrátor
Adatkezelő elérhetősége: weingartnertrans@gmail.com
Személyes adatait a jelen tájékoztatóban megjelölt Adatkezelő kezeli, azonban vannak olyan technikai műveletek, amelyekhez külső _segítséget, adatfeldolgozó _közreműködését veszi igénybe, aki a nevében és utasításainak megfelelően az adatok feldolgozását végzi. Amennyiben a személyes adatok a konkrét adatkezelések egyedi adatkezelési tájékoztatójában megjelölt harmadik személy/ek részére továbbításra kerülnek, úgy azokat önálló _adatkezelőként a továbbiakban ők is kezelik.

7. Tárhelyszolgáltató:

Név: Nethely Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Cégjegyzékszám: 01-09-961790
Adószám: 23358005-2-43
Telefonszám: +36 1445 2040
E-mail: info@nethely.hu
Weboldal: https://www.nethely.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám:
Bankszámlaszám: 11711003-20007085

8. Adattovábbítás, adatfeldolgozók megnevezése:

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

IT szolgáltatók:
CÉGNÉV: Google LLC
SZÉKHELY:1600 Amphitheatre PkwyMountain View, California 94043
(az EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK alapján EU-ban honosnak tekinthető)
HONLAP: https://mail.google.com/
CÉGNÉV: Facebook, Inc.
SZÉKHELY: Menlo Park, California, USA
(az EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK alapján EU-ban honosnak tekinthető)
HONLAP: https://www.facebook.com/
Könyvelési, bérszámfejtési feladatokat ellátó adatfeldolgozó:
CÉGNÉV: Könyvelő Iroda Veszprém Korlátolt Felelősségű Társaság
SZÉKHELY: 8200 Veszprém, Simon István utca 1/A. 1/6.
Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozó:
CÉGNÉV: KBOSS. hu Kft.
SZÉKHELY: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
HONLAP: https://szamlazz.hu
E-MAIL CÍM: info@szamlazz.hu
Hulladékkezelési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatfeldolgozó:
CÉGNÉV: VHK Nonprofit Kft.
SZÉKHELY: 8200 Veszprém, Kistó utca 8.
HONLAP: https://www.vhkn.hu/Szolgaltatasok/Hulladekgyujto-udvar
E-MAIL: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu
CÉGNÉV: Méh Zrt
SZÉKHELY: 8200 Veszprém, Kisréti utca 1.
HONLAP: https://www.mehzrt.hu/
E-MAIL: info@mehzrt.hu
CÉGNÉV: Sebestyén és Társa Kft.
SZÉKHELY: 8200 Veszprém, Ipar utca 1950/15 hrsz.
HONLAP: https://www.sebestyenestarsa.hu/
E-MAIL: veszprem@sebifuvar.hu
CÉGNÉV: Kötés Építőanyagipari és Szolgáltató Kft
SZÉKHELY: 8200 Veszprém, Tószeg utca 30.
HONLAP: http://www.koteskft.hu/
E-MAIL: kozpont(kukac)koteskft(pont)hu
CÉGNÉV: Partner-Depónia Hulladékhasznosító Kft
SZÉKHELY: 8100 Várpalota
HONLAP: https://www.deponia.hu
E-MAIL: ugyfel@deponia.hu
CÉGNÉV: Kemenesalja KATHA Törmelék Hasznosító Kft
SZÉKHELY: 9531 Mersevát, Dózsa György utca 18.
HONLAP: https://www.deneskft.hu/katha/
Műszaki vizsgáztatással kapcsolatos adatfeldolgozó:
CÉGNÉV: Magyar Autóklub
SZÉKHELY: 8200 Veszprém, Aradi Vértanúk útja 1.
HONLAP: https://www.autoklub.hu/muszaki-szolgaltatas/szerviz/
E-MAIL: veszprem@autoklub.hu
CÉGNÉV: Honda Autóház Veszprém
SZÉKHELY: 8200 Veszprém, Budapest út 72.
HONLAP: https://sommer.honda.hu/
E-MAIL: mail@hondasommer.hu
CÉGNÉV: Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet
SZÉKHELY: 8200 Veszprém, Kistó utca 1.
HONLAP: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/kozlekedesi-es-muszaki-engedelyezesi-foosztaly
E-MAIL: kmef@veszprem.gov.hu

9. Egyedi adatkezelési tájékoztató:

Számlázással kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés célja:A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Számv.tv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, szállítási címét, a megrendeléssel kapcsolatos információkat, számlázási-és fizetési adatait, valamint e-mail címét kezeli.
Az adatkezelés időtartama:A kiállított számlákat az Számv.tv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jog kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1)bekezdés c) pont).
Árufuvarozáshoz kapcsolódó adatkezelés:
Az adatkezelés célja:Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva kiszállítsuk
A kezelt adatok köre:Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, szállítási címét, a megrendeléssel kapcsolatos információkat, számlázási-és fizetési adatait, valamint e-mail címét kezeli.
Az adatkezelés időtartama:Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Gépjármű javításhoz kapcsolódó adatkezelés:
Az adatkezelés célja:A gépjárműjavítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó kapcsolattartást biztosítsuk.
A kezelt adatok köre:Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, a megrendeléssel kapcsolatos információkat és a megbízáshoz kapcsolódó gépjármű adatait kezeli.
Az adatkezelés időtartama:Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás nyújtásának időtartamáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Műszaki vizsgáztatáshoz kapcsolódó adatkezelés:
Az adatkezelés célja:A műszaki vizsgáztatás esetében az adatkezelés célja az, hogy a gépjárművet az Ön képviseletében eljárva a hatósági vizsgálatra regisztráljuk.
A kezelt adatok köre:Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, személyigazolvány számát, lakcímkártya számát, születési helyét, születési idejét, édesanyja nevét, a megrendeléssel kapcsolatos információkat, különös tekintettel a gépjármű forgalmi engedélyben szereplő adatait, az Ön számlázási-és fizetési adatait, valamint e-mail címét kezeli.
Az adatkezelés időtartama:Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás teljesítéséig őrzi.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Árajánlat készítéssel kapcsolatos adatkezelés:.

A kezelt adatok köre:Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, szállítási címét, a megrendeléssel kapcsolatos adatokat, egyedi üzenetét, valamint e-mail címét kezeli.
Az adatkezelés időtartama:Az árajánlat kiküldését követő 30 napig.
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Hulladékszállításhoz kapcsolódó adatkezelés:
Az adatkezelés célja:A hulladékszállítás során az Ön képviseletében végezzük a szolgáltatást, melyhez kapcsolódóan a hulladékudvar személyes adatait igényli.
A kezelt adatok köre:Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát valamint a hulladékkal kapcsolatos információkat kezeli.
Az adatkezelés időtartama:Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatás teljesítéséig őrzi.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés célja:Az Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvétel kezelése, válaszadás a megkeresésre.
A kezelt adatok köre:Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, telefonszámát, üzenetét és e-mail címét kezeli.
Az adatkezelés időtartama:A kapcsolatfelvétel lezárultáig.
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Weboldal használatával kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés célja:A Weboldal rendeltetésszerű működésének biztosítása, látogatottság mérésére, statisztikai célok.
A kezelt adatok köre:Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön IP címét, a látogatás időpontját, a meglátogatott aloldalak adatait, az operációs rendszer és böngésző típusát kezeli.
Az adatkezelés időtartama:Maximum a látogatástól számított 2 év.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés célja:Panaszokkal kapcsolatos adatok kezelése, panaszok kivizsgálása, jogorvoslása.
A kezelt adatok köre:Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, egyéb üzenetét, valamint e-mail címét kezeli.
Az adatkezelés időtartama:A panaszt követő 3 év.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
Álláspályázatok kezelésével kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés célja:A meghirdetett álláshelyre beérkező _önéletrajzoknak és kapcsolódó _dokumentumoknak a nyilvántartásba vétele és kiértékelése a kiválasztási eljárás során, továbbá _a jelöltekkel való _kapcsolatlétesítés, valamint az elutasító _döntéssel érintett vagy az álláshirdetés hiányában jelentkezők személyes adatait tartalmazó _dokumentumoknak munkaerő-piaci adatbankba történő _felvétele erre irányuló kérelem esetén.
A kezelt adatok köre:Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, képmását, iskolai végzettségeit, szakmai tapasztalatokat, nyelvismeretét, érdeklődési körét, korábbi munkahelyeit, önéletrajzban szereplő egyéb személyes adatait, az ön aláírását, valamint e-mail címét kezeli.
Az adatkezelés időtartama:Elutasító döntésig, de maximum 6 hónapig.
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont)..
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés célja:Az Önnel történő _munkavégzésre irányuló _egyéb jogviszony létesítése.
A kezelt adatok köre:Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét (titulus/családinév/keresztnév), születési helyét, születési idejét, anyja nevét, életkorát, azonosító _okmányainak típusát/számát, a munkavégzésre irányuló _egyéb jogviszony jellegét, a díjazás összegét, a díj fizetésének esedékességére vonatkozó _adatot, az ellátandó _tevékenység megnevezését és teljesítésének időpontját, a természetes személy számlavezető _pénzintézetének megnevezését és a számlaszámát, az adóazonosító _jelét, a társadalombiztosítási azonosító _jelét (TAJ szám), valamint az aláírását, mint személyes adatokat kezeli címét kezeli.
Az adatkezelés időtartama: Szerződés teljesítésének napját követő 8 év.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
Elektronikus vagyonvédelmi megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének célja a székhelyen lévő vagyontárgyak és az ott tartózkodó _személyek vagyontárgyainak védelme.
A kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az Adatkezelő az képmását és az abból levonható következtetéseket, mint személyes adatokat kezeli.
Az adatkezelés időtartama:Az Adatkezelő az érintettekről készült felvételeket a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló _2005. évi CXXXIII. törvény 31. §(2) bekezdés alapján három munkanapig tárolja.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés az adatkezelő _vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Követeléskezeléssel kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés célja:Az esetleges követelés érvényesítése.
A kezelt adatok köre:Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, számlázási-és fizetési adatait, követelés jogosságát igazoló dokumentumok valamint e-mail címét kezeli.
Az adatkezelés időtartama:5 év
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Adattovábbítás: amennyiben szükséges, az Adatkezelő jogosult a követelés behajtásához szükséges adatokat behajtással foglalkozó vállalkozás, vagy ügyvéd részére továbbítani.
A weboldalon rögzített szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés célja: Szolgáltatás nyújtásának biztosításához szükséges adatok kezelése,
A kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, címét, a szolgáltatással kapcsolatos információkat, számlázási- és fizetési adatait, valamint e-mail címét kezeli.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítését követő 8 évig. kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

10. Felhasználók jogai:

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon, kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa, kérelmére személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse, adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza, törölje,kérelmére a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formában megkapja, valamint ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

11.Jogérvényesítés:

Az Adatkezelő az érintett jogainak érvényesülését az alábbiak szerint biztosítja:A tájékozódáshoz való jog biztosítása érdekében jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a Weboldalon az Érintettek számára hozzáférhetővé teszi, ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat -különösen az Érintett kérelmére -haladéktalanul pontosítja, helyesbíti vagy kiegészíti.
Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelés:
-ha az Érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,
-ha az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,-ha az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások -így különösen büntetőeljárás -során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig.
Az Adatkezelő haladéktalanul törli az Érintett személyes adatait, ha az adatkezelés jogellenes,az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a NAIH vagy a bíróság elrendelte.

12.Jogorvoslati lehetőségek:

Kérjük, ha az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel a jelen tájékoztatóban megadott weingartnertrans@gmail.come-mailcímen. Ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, joga van a területileg illetékes Törvényszékhez fordulni.Jogainak érvényesítése érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság(Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon: (+36-1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
13.Adattovábbítás:

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait harmadik személy részére csak a feltétlenül szükséges mértékben, kizárólag a jelen tájékoztatóban megjelölt személynek, továbbá egyéb szerződéses kapcsolatban lévő vagy jogszabályi előíráson alapuló félnek továbbítja (pl. jogi képviselő, hatóságok).Az adattovábbítás során az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy a harmadik személy az adatokat kizárólag a meghatározott célra és szükséges mértékben használja, a cél megvalósulását követően pedig az adatokat törölje.Személyes adatok kezelése. Amennyiben az Érintett nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy az Adatkezelő vélelmezi, hogy az Érintett az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

14.Az adatkezelés biztonsága:

Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében az Adatkezelő a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást használ. Az Adatkezelő köteles a számítástechnikai eszközt és az ahhoz alkalmazott jelszavakat, adathordozókat úgy kezelni, tárolni, hogy a védelmet igénylő adatokat illetéktelen személy ne ismerhesse meg.A célhoz nem kötött és olyan adatokat, amelyekre nézve az adatkezelés célja megszűnt haladéktalanul, illetve az előírt megőrzési határidő leteltével meg kell semmisíteni. A számítógépen rögzített adatokat, ha céljukat betöltötték, további felhasználásuk megakadályozása érdekében véglegesen törölni kell.Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával védi az érintettekmagánszféráját ésbíztosítja a személyes adatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat elektronikus formában megőrzi székhelyén.

15.Adatvédelmi incidens:

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az Érintettek jogainak érvényesülésére. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

-az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket –mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
-az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,
-a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
16.Egyébrendelkezések:

Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen tájékoztatóban az Adatkezelő adatainál megjelölt e-mail címre küldött üzenet útján. Az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhet.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha az Érintett bűncselekményt követ el, az Érintett adatai törlésre kerülnek, illetve szükség esetén a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartamára megőrzésre kerülnek.Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legkésőbb azonban egy 15 napon belül írásban megadni a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve ha az Érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást vagy intézkedést,vagy a kérelem egyértelműen megalapozatlan és túlzó.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. A hatályos Adatkezelési tájékoztató a www.weingartnertrans.hu weboldalon mindig elérhető az Érintettek számára.

2024. Január 17.

Adatkezelési tájékoztató tartalomjegyzék
1. fejezet Jelen adatkezelési tájékoztató célja
2. fejezet Fogalommeghatározások
3. fejezet Irányadó jogszabályok
4. fejezet A tájékoztató hatálya
5. fejezet Az adatkezelés elvei
6. fejezet Adatkezelő adatai, elérhetősége
7. fejezet Tárhely szolgáltató
8. fejezet Adattovábbítás, adatfeldolgozók megnevezése
9. fejezet Egyedi adatkezelési tájékoztató
10. fejezet Felhasználók jogai
11. fejezet Jogérvényesítés
12. fejezet Jogorvoslati lehetőségek
13. fejezet Adattovábbítás
14. fejezet Adatkezelés biztonsága
15. fejezet Adatvédelmi incidens
16. fejezet Egyebek

Süti (Cookie) tájékoztató

Az Adatkezelő a weboldal működése során sütiket (cookie-kat) használ. A süti egy rövidebb szöveg típusú fájl, mely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezés tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A sütik megkönnyítik és biztosítják a weblap használatát, elmentenek bizonyos felhasználói beállításokat és közreműködnek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ kerüljön gyűjtésre a weblap látogatóival kapcsolatban. A sütik egy része nem tartalmaz személyes információkat és nem alkalmas egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót is tartalmaz, melyeket az érintett eszköze tárol, ezzel a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja. A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogaja a sütiket, de az Érintett olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érzkezését. A sütiket böngészője segítségével törölheti. A személyes információkat nem tartalmazó, a weblap működéséhez feltétlenül szükséges sütik használatához nem szükséges hozzájárulni. A Statisztikai (adatgyűjtési) sütik csak az erről szóló értesítés Érintett általi elfogadását követően töltődnek be. A sütik elfogadása nem kötelező, de az adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha a sütik engedélyezése hiányában a weboldal nem megfelelően működik.

Oldalunkon használt sütik számos hasznos célt szolgálnak, például:
A sütik lehetővé teszik számunkra annak megállapítását, hogy Szolgáltatásaink mely részei a legnépszerűbbek, ugyanis a segítségükkel láthatjuk, hogy a látogatók mely oldalakhoz és funkciókhoz férnek hozzá, és mennyi időt töltenek az egyes oldalakon. Az ilyen adatok tanulmányozásával könnyebben tudjuk az igényekhez igazítani a Szolgáltatásokat, így jobb élményt nyújthatunk Önnek.
A sütiknek köszönhetően releváns tartalmakat és hirdetéseket tudunk biztosítani az Ön számára, mivel a sütik adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön hogyan használja Szolgáltatásainkat, valamint az egyéb webhelyeket és alkalmazásokat.

Harmadik fél sütik: webhelyünkön harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmai is megjelenhetnek, és ily módon harmadik felek sütijei kerülhetnek az Ön merevlemezére vagy a böngészőjébe. Ezeket a harmadik feleket Ön a Sütikezelő Eszközeiben tekintheti meg, ahol ezeket a sütiket le is tilthatja. Az ilyen harmadik féltől származó sütik tárolását és használatát nem ellenőrizzük. További információkért tekintse meg az adott harmadik fél adatvédelmi tájékoztatóit. Ez a típusú süti automatikusan engedélyezett, és az Ön saját igényeinek megfelelően beállítható

Google AdWords konverziókövetés használata:
A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics használata:
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP- anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Közösségi oldalak:
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és
„lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

A weboldal által használt Cookie-k pontos megnevezése:

cookie elnevezése
funkciója időtartama (max) tárolt adatok, információk adatkezelés célja
jogalap

_ga Google Analytics azonosító cookie

14 hónap automatikusan generált alfanumerikus azonosító
forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

_gid Google Analytics azonosító cookie

24 óra automatikusan generált alfanumerikus azonosító
forgalmi adatok rögzítése

jogos érdek

cookieyes- consent A cookie kezelésről szóló tájékoztatás elfogadásának állapota

1 év

nem

a cookie kezelés elfogadásána k rögzítése

jogos érdek

2024. január 12.

www.weingartnertrans.hu

Weingartner György Egyéni Vállalkozó oldal 1
WEINGARTNER GYÖRGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ CÉGÉNEK FENNTARTHATÓ

FEJLŐDÉS ÍRÁNYELVE

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat, amely kielégíti a
jelen igényeit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generáció
képességét, hogy kielégítsék a saját igényeiket. Az egyik tényező,
amit le kellene küzdeni, a környezet elhasználódása, de ezt úgy
kell véghezvinni, hogy közben ne mondjunk le sem a gazdasági
fejlődés, sem a társadalmi egyenlőség és igazságosság igényeiről.

Társaságunk fenntarthatósági eszméi
A fenntarthatóság eszméje egyre inkább áthatja életünket. Egy felelős vállalat ma
már nem létezhet fenntarthatósági stratégia nélkül és nem engedheti meg magának,
hogy működése során ne vegye figyelembe a fenntarthatósági szempontokat:
1.) Környezet, azaz „odafigyelés” (környezeti felelősség):

Környezettudatosság, környezet-etikus magatartás, környezetünk
védelme, beleértve a klímaváltozással és a tudatos fogyasztással
kapcsolatos szempontokat;
Biológiai sokszínűség fenntartása, azaz az állat- és növényvilág
védelme;
Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, takarékos
használat, megújuló energiaforrások használata.

2.) Társadalmi dimenzió, azaz „elfogadás” (társadalmi felelősség):

Fenntartható társadalom: egészségügyi és élelmezési, valamint a
túlnépesedésből és az öregedő társadalmakból fakadó társadalmi
problémák kezelése;

www.weingartnertrans.hu

Weingartner György Egyéni Vállalkozó oldal 2

Szociális igazságosság, esélyegyenlőség,
társadalmi különbségek;
ársadalmi sokszínűség, szolidaritás, békés
egymás mellett élés.

3.) Gazdasági dimenzió, azaz a „felelős vállalat”
megközelítés:

Tisztességes, átlátható ”vállalati” működés, „fair trade”;
Környezeti terhelés csökkentése pl. CO2 kibocsátás minimalizálása és
papírmentes iroda révén;
Emberközpontúság mind a kollégák, mind az ügyfelek, vevők
tekintetében;
Társadalmi szerepvállalás fontossága.

A fenntarthatóság alapelvei:

1. Amit a környezetbe bocsátunk, az nem haladhatja meg a környezet
befogadó/feldolgozó képességét.

2. Amit a környezetből kitermelünk, az nem haladhatja meg a környezet
újratermelő képességét.

3. A nem-megújuló erőforrások felhasználásának a mértéke nem haladhatja meg
azt az ütemet, amilyen arányban helyettesíteni tudjuk őket megújuló
erőforrásokkal.

Tervezett és rendszeres intézkedések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a cégünk
tevékenysége, szolgáltatása a megadott környezetvédelmi követelményeket
kielégítse, és ezzel bizalmat keltsen a cégen belül és kívül.
Cégünk egyéni vállalkozása elkötelezett a környezetvédelem iránt.
Tevékenységünket igyekszünk úgy végezni, hogy minél kisebb mértékben terheljük a
környezetet.
A munkatársaink környezettudatos szemléletének fejlesztése érdekében Évente
munka - tűz és környezetvédelmi oktatásban részesítjük.
A gépjárművek megfelelő műszaki állapotát az ütemezett karbantartással biztosítjuk.
A gépjárművek CO kibocsátását folyamatosan ellenőriztetjük.
Az irodai tevékenység során a papír felhasználást a minimumra csökkentettük. Az
adatok, információk elektronikus rögzítése történik.
A műanyag alapanyagú termékek felhasználását minimalizáljuk, így pl. lefűző
dossziék papír alapúak. stb.
A nyári melegben a vásárolt ásványvíz visszaváltható palackban kerülnek
beszerzésre.

www.weingartnertrans.hu

Weingartner György Egyéni Vállalkozó oldal 3
A gépjárművek megfelelő műszaki állapotát az ütemezett karbantartással biztosítjuk.

Veszprém, 2024. február 07.

Weingartner György
Egyéni Vállalkozó